Regulamin

Wyciąg z Regulaminu

1. Darzadar.pl („Serwis”) jest stroną internetową umożliwiającą Użytkownikom prowadzenie Zbiórek pieniędzy na dowolny cel.

5. Operator jest pośrednikiem, z którego udziałem Użytkownicy zawierają między sobą oznaczoną umowę darowizny.

31. W celu dokonania wpłaty rejestracja Użytkownika nie jest wymagana. Wpłacający chcący zachować anonimowość w formularzu wpłaty może wpisać zamiast nazwiska słowo anonim.

33. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje co do zasady swoje imię i nazwisko, nazwę użytkownika (Login), hasło, adres e-mail i dowolne informacje o sobie. Użytkownik pragnący zachować anonimowość zamiast nazwiska powinien wpisać słowo anonim.

34. Użytkownik zobowiązuje się do przekazywania Operatorowi i innym Użytkownikom wyłącznie prawdziwych informacji.

38. Podane przez Użytkowników w Serwisie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

40. Użytkownik może założyć tylko jedno Konto Użytkownika.

41. Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie treści jego Zbiórek, Profilu, Salda wpłat i wypłat, historii Wpłat Składek, historii Zbiórek, komentarzy do Zbiórek.

44. Operator dokłada należytych starań, aby wyświetlane Wpłaty, Wypłaty i ich bilanse były codziennie aktualizowane.

48. Cel Zbiórki ani jej treść nie mogą być sprzeczne z prawem.

50. Przesłana propozycja Zbiórki jest weryfikowana, edytowana w uzgodnieniu z Organizatorem i uruchamiana przez Operatora.

52. Wspierający w ciągu 14 dni kalendarzowych po wpłacie Składki może złożyć wniosek do Operatora o wycofanie jego Składki. Operator w takim wypadku zwróci całą kwotę, jaka wpłynęła na konto bankowe Operatora z tytułu tej Składki lub kwotę mniejszą, wskazaną przez Wspierającego, na rachunek bankowy Wspierającego i zmniejszy o tę kwotę stan Zbiórki.

53. Wypłaty na rzecz Organizatora realizowane są co miesiąc na podstawie stanu Zbiórki na koniec miesiąca, z uwzględnieniem ewentualnych wycofań Składek.

54. Z uwagi na dopuszczalny okres na składanie wniosków przez Wspierających o zwrot wpłaconej Składki, Operator zastrzega sobie termin 21 dni od zakończenia miesiąca na realizację Wypłaty, przy czym nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia od niego niezależne.

55. W przypadkach otrzymania Składek po terminie zakończenia Zbiórki, wynikające z nich Wypłaty będą realizowane według stanu niewypłaconej Zbiórki znajdującym się na koncie bankowym Operatora na końcu każdego miesiąca, w terminie do 21. dnia następnego miesiąca.

57. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy o charakterze bezprawnym lub związanych z działalnością o takim charakterze, w tym komentarzy naruszających prawa osób trzecich, a także komentarzy, które budzą wątpliwości co do ich zasadności. Użytkownik może wnioskować do Operatora o usunięcie takiego komentarza.

59. Jeśli suma Wpłat od jednej osoby przekroczyła kwotę zwolnioną z podatku od darowizn, Organizator powinien dokonać stosowanego zgłoszenia i rozliczenia z urzędem skarbowym.

66. Operator zastrzega, iż nie jest stroną Umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami w ramach Serwisu i nie odpowiada za wykonanie zobowiązań powstałych pomiędzy Użytkownikami na jej podstawie. Stronami umów zawieranych podczas organizowanych Zbiórek za pośrednictwem Serwisu są Użytkownicy.

72. Organizator może być poproszony o wykonanie przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 PLN (którą potem będzie mógł wypłacić z powrotem na swój rachunek bankowy) na rachunek bankowy Operatora. W tytule tego przelewu Organizator musi podać wskazany ciąg znaków.

73. Po zaksięgowaniu przelewu weryfikacyjnego Organizatora dane z przelewu (imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa lub firma innego podmiotu prawnego) zostaną porównane z danymi podanymi w Profilu. Niezgodność tych danych może być potraktowana jako podanie nieprawdziwych informacji, ze wszystkimi regulaminowymi konsekwencjami.

76. W przypadku Profilu osoby innej niż osoba fizyczna (np. Profilu firmy, fundacji) wymagane jest przesłanie upoważnienia dla osoby zarządzającej Profilem, podpisanego przez wszystkie osoby zarządzające zgodnie z zapisami zawartymi w KRS /dokumentach firmowych.

79. Operator zastrzega sobie uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym i zablokowania Konta Użytkownika korzystającego z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. Operator uprawniony jest także do zawieszenia świadczenia Usług lub zablokowania dostępu do Konta użytkownika na czas potrzebny dla wyjaśnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo działania Użytkownika sprzecznie z prawem lub Regulaminem.

88. Nazwa Serwisu i wszystkie treści tekstowe i graficzne oraz baza danych podlegają ochronie prawnej jako utwór prawa autorskiego.

Administratorem Danych Osobowych jest Operator Serwisu darzadar.pl:
MTMarketing
28 Rose Hill Court, Kilkenny, Irlandia

Dane osobowe przetwarzane w Serwisie będą wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda Użytkownika.

Od Wpłat na rzecz Zbiórki potrącana jest prowizja pośrednika płatności PayPal wynosząca 2,9%+0,80zł od każdej Wpłaty.

Pełny tekst Regulaminu z Załącznikami można pobrać tutaj: Regulamin.